English to Chinese Dictionary

Search:

Did you mean: shabi shibi shoubi shubai shupi chubi shebi shubei ?

竖笔 shù vertical stroke (in Chinese characters)


<< back to the home page