English to Chinese Dictionary

Search:

Did you mean: nana nanan nano nanai naonao ninao nan nao ?

难熬 nán áo (of pain or hardship) hard to bear
南澳 Nán ào Nan'ao County in Shantou 汕頭|汕头[Shan4 tou2], Guangdong / Nan'ao Township in Yilan County 宜蘭縣|宜兰县[Yi2 lan2 Xian4], Taiwan / abbr. for 南澳大利亞州|南澳大利亚州[Nan2 ao4 da4 li4 ya4 zhou1], South Australia
南澳岛 Nán ào Dǎo Nan'ao Island in Shantou 汕頭|汕头[Shan4 tou2], Guangdong
南澳县 Nán ào Xiàn Nan'ao County in Shantou 汕頭|汕头[Shan4 tou2], Guangdong
南澳乡 Nán ào Xiāng Nan'ao Township in Yilan County 宜蘭縣|宜兰县[Yi2 lan2 Xian4], Taiwan


<< back to the home page