English to Chinese Dictionary

Search:

Did you mean: huli haili huilai huilu huoli hill huali huiliu ?

回礼 huí to return a greeting / to send a gift in return
会理 Huì Huili county in Liangshan Yi autonomous prefecture 涼山彞族自治州|凉山彝族自治州[Liang2 shan1 Yi2 zu2 zi4 zhi4 zhou1], south Sichuan
会理县 Huì xiàn Huili county in Liangshan Yi autonomous prefecture 涼山彞族自治州|凉山彝族自治州[Liang2 shan1 Yi2 zu2 zi4 zhi4 zhou1], south Sichuan
会里县 Huì xiàn Huili county in Sichuan


<< back to the home page