English to Chinese Dictionary

Search:

龙井市 Lóng jǐng Shì Longjing, county-level city in Yanbian Korean Autonomous Prefecture 延邊朝鮮族自治州|延边朝鲜族自治州[Yan2 bian1 Chao2 xian3 zu2 Zi4 zhi4 zhou1], Jilin


<< back to the home page