English to Chinese Dictionary

Search:

黑眉长尾山雀 hēi méi cháng wěi shān què (bird species of China) black-browed bushtit (Aegithalos bonvaloti)


<< back to the home page