English to Chinese Dictionary

Search:

同仁 Tóng rén Tongren County in Huangnan Tibetan Autonomous Prefecture 黃南藏族自治州|黄南藏族自治州[Huang2 nan2 Zang4 zu2 Zi4 zhi4 zhou1], Qinghai
尖扎 Jiān zhā Jianzha County in Huangnan Tibetan Autonomous Prefecture 黃南藏族自治州|黄南藏族自治州[Huang2 nan2 Zang4 zu2 Zi4 zhi4 zhou1], Qinghai
泽库 Zeku County in Huangnan Tibetan Autonomous Prefecture 黃南藏族自治州|黄南藏族自治州[Huang2 nan2 Zang4 zu2 Zi4 zhi4 zhou1], Qinghai
同仁县 Tóng rén Xiàn Tongren County in Huangnan Tibetan Autonomous Prefecture 黃南藏族自治州|黄南藏族自治州[Huang2 nan2 Zang4 zu2 Zi4 zhi4 zhou1], Qinghai
尖扎县 Jiān zhā Xiàn Jianzha County in Huangnan Tibetan Autonomous Prefecture 黃南藏族自治州|黄南藏族自治州[Huang2 nan2 Zang4 zu2 Zi4 zhi4 zhou1], Qinghai
河南县 nán Xiàn Henan Mengguzu Autonomous County in Qinghai / in Huangnan Tibetan Autonomous Prefecture 黃南藏族自治州|黄南藏族自治州[Huang2 nan2 Zang4 zu2 Zi4 zhi4 zhou1], Qinghai
河南蒙古族自治县 nán Méng zhì xiàn Henan Mengguzu Autonomous County in Qinghai / in Huangnan Tibetan Autonomous Prefecture 黃南藏族自治州|黄南藏族自治州[Huang2 nan2 Zang4 zu2 Zi4 zhi4 zhou1], Qinghai
泽库县 Xiàn Zeku County in Huangnan Tibetan Autonomous Prefecture 黃南藏族自治州|黄南藏族自治州[Huang2 nan2 Zang4 zu2 Zi4 zhi4 zhou1], Qinghai
黄南藏族自治州 Huáng nán Zàng zhì zhōu Huangnan Tibetan Autonomous Prefecture (Tibetan: Rma-lho Bod-rigs rang skyong khul) in Qinghai


<< back to the home page