English to Chinese Dictionary

Search:

面向对象的技术 miàn xiàng duì xiàng de shù object-oriented technology


<< back to the home page