English to Chinese Dictionary

Search:

阿Q Ā Q Ah Q, antihero of Lu Xun's influential 1921 novella The True Story of Ah Q 阿Q正傳|阿Q正传[A1 Q Zheng4 zhuan4]
阿Q正传 Ā Q Zhèng zhuàn The True Story of Ah Q, influential 1921 novella by Lu Xun 魯迅|鲁迅[Lu3 Xun4]


<< back to the home page