English to Chinese Dictionary

Search:

元曲四大家 Yuán jiā Four Great Yuan Dramatists, namely: Guan Hanqing 關漢卿|关汉卿[Guan1 Han4 qing1], Zheng Guangzu 鄭光祖|郑光祖[Zheng4 Guang1 zu3], Ma Zhiyuan 馬致遠|马致远[Ma3 Zhi4 yuan3] and Bai Pu 白樸|白朴[Bai2 Pu3]
郑光祖 Zhèng Guāng Zheng Guangzu, Yuan dynasty dramatist in the 雜劇|杂剧 tradition of musical comedy, one of the Four Great Yuan dramatists 元曲四大家
杂剧四大家 jiā Four Great Yuan Dramatists, namely: Guan Hanqing 關漢卿|关汉卿[Guan1 Han4 qing1], Zheng Guangzu 鄭光祖|郑光祖[Zheng4 Guang1 zu3], Ma Zhiyuan 馬致遠|马致远[Ma3 Zhi4 yuan3] and Bai Pu 白樸|白朴[Bai2 Pu3]


<< back to the home page