English to Chinese Dictionary

Search:

达州 zhōu Dazhou prefecture-level city in Sichuan
万源 Wàn yuán Wanyuan county level city in Dazhou 達州|达州[Da2 zhou1], Sichuan
宣汉 Xuān hàn Xuanhan county in Dazhou 達州|达州[Da2 zhou1], Sichuan
开江 Kāi jiāng Kaijiang county in Dazhou 達州|达州[Da2 zhou1], Sichuan
达县 xiàn Da county in Dazhou 達州|达州[Da2 zhou1], Sichuan
大竹县 zhú xiàn Dazhu county in Dazhou 達州|达州[Da2 zhou1], Sichuan
渠县 xiàn Qu county in Dazhou 達州|达州[Da2 zhou1], Sichuan
开江县 Kāi jiāng xiàn Kaijiang county in Dazhou 達州|达州[Da2 zhou1], Sichuan
大竹 zhú Dazhu county in Dazhou 達州|达州[Da2 zhou1], Sichuan
宣汉县 Xuān hàn xiàn Xuanhan county in Dazhou 達州|达州[Da2 zhou1], Sichuan
万源市 Wàn yuán shì Wanyuan county level city in Dazhou 達州|达州[Da2 zhou1], Sichuan
白沙工农区 Bái shā Gōng nóng Baisha Gongnong area in Dazhou 達州|达州[Da2 zhou1], Sichuan northeast Sichuan, amalgamated into Wanyuan county level city 萬源|万源[Wan4 yuan2] in 1993


<< back to the home page