English to Chinese Dictionary

Search:

贸易伙伴 mào huǒ bàn trading partner
贸易夥伴 mào huǒ bàn variant of 貿易伙伴|贸易伙伴[mao4 yi4 huo3 ban4]


<< back to the home page