English to Chinese Dictionary

Search:

豆蔻年华 dòu kòu nián huá (of a girl) 13 or 14 years old; early teens; adolescence
豆寇年华 dòu kòu nián huá erroneous variant of 豆蔻年華|豆蔻年华[dou4 kou4 nian2 hua2]


<< back to the home page