English to Chinese Dictionary

Search:

说是一回事,而做又是另外一回事 shuō shì huí shì , ér zuò yòu shì lìng wài huí shì see 說是一回事,做又是另外一回事|说是一回事,做又是另外一回事[shuo1 shi4 yi1 hui2 shi4 , zuo4 you4 shi4 ling4 wai4 yi1 hui2 shi4]


<< back to the home page