English to Chinese Dictionary

Search:

行不改姓,坐不改名 xíng gǎi xìng , zuò gǎi míng see 行不更名,坐不改姓[xing2 bu4 geng1 ming2 , zuo4 bu4 gai3 xing4]


<< back to the home page