English to Chinese Dictionary

Search:

航母 háng aircraft carrier / abbr. for 航空母艦|航空母舰[hang2 kong1 mu3 jian4]
航空母舰 háng kōng jiàn aircraft carrier / CL:艘[sou1] / (coll.) (fig.) sth huge / (like) a whale
航舰 háng jiàn aircraft carrier / abbr. for 航空母艦|航空母舰[hang2 kong1 mu3 jian4]


<< back to the home page