English to Chinese Dictionary

Search:

福泉市 quán shì Fuquan, county-level city in Qiannan Buyei and Miao autonomous prefecture 黔南州[Qian2 nan2 zhou1], Guizhou


<< back to the home page