English to Chinese Dictionary

Search:

福州市 zhōu shì Fuzhou prefecture-level city and capital of Fujian province in east China / formerly known as Foochow or Fuchow
马尾 wěi Mawei district of Fuzhou city 福州市[Fu2 zhou1 shi4], Fujian
仓山 Cāng shān Cangshan district of Fuzhou city 福州市[Fu2 zhou1 shi4], Fujian
晋安 Jìn ān Jin'an district of Fuzhou city 福州市[Fu2 zhou1 shi4], Fujian
鼓楼区 lóu Drumtower city district (various) / Gulou district of Nanjing City 南京市[Nan2 jing1 shi4], Jiangsu / Gulou or Drumtower district of Fuzhou city 福州市[Fu2 zhou1 shi4], Fujian
台江 Tái jiāng Taijiang district of Fuzhou city 福州市[Fu2 zhou1 shi4], Fujian
马尾区 wěi Mawei district of Fuzhou city 福州市[Fu2 zhou1 shi4], Fujian
仓山区 Cāng shān Cangshan district of Fuzhou city 福州市[Fu2 zhou1 shi4], Fujian
晋安区 Jìn ān Jin'an district of Fuzhou city 福州市[Fu2 zhou1 shi4], Fujian
台江区 Tái jiāng Taijiang district of Fuzhou city 福州市[Fu2 zhou1 shi4], Fujian


<< back to the home page