English to Chinese Dictionary

Search:

神权统治 shén quán tǒng zhì theocracy
神治国 shén zhì guó theocracy / also written 神權統治|神权统治[shen2 quan2 tong3 zhi4] or 神權政治|神权政治[shen2 quan2 zheng4 zhi4]


<< back to the home page