English to Chinese Dictionary

Search:

礼崩乐坏 bēng yuè huài rites and music are in ruins (idiom); fig. society in total disarray / cf. 禮樂|礼乐[li3 yue4]
礼乐崩坏 yuè bēng huài see 禮崩樂壞|礼崩乐坏[li3 beng1 yue4 huai4]
礼坏乐崩 huài yuè bēng see 禮崩樂壞|礼崩乐坏[li3 beng1 yue4 huai4]
礼废乐崩 fèi yuè bēng see 禮崩樂壞|礼崩乐坏[li3 beng1 yue4 huai4]


<< back to the home page