English to Chinese Dictionary

Search:

千疮百孔 qiān chuāng bǎi kǒng see 百孔千瘡|百孔千疮[bai3 kong3 qian1 chuang1]
百孔千疮 bǎi kǒng qiān chuāng heavily damaged / (fig.) full of holes / riddled with problems


<< back to the home page