English to Chinese Dictionary

Search:

琵琶行 pa Xíng Song of the Pipa Player, long poem by Tang poet Bai Juyi 白居易[Bai2 Ju1 yi4]
白居易 Bái Bai Juyi (772-846), Tang dynasty poet
白行简 Bái Xíng jiǎn Bai Xingjian (c. 776-826), younger brother of Bai Juyi 白居易[Bai2 Ju1 yi4], Tang novelist and poet, author of novel Tale of Courtesan Li Wa 李娃傳|李娃传[Li3 Wa2 Zhuan4]
卖炭翁 Mài Tàn Wēng The Old Charcoal Seller, poem by Tang poet Bai Juyi 白居易[Bai2 Ju1 yi4]


<< back to the home page