English to Chinese Dictionary

Search:

白嘴端凤头燕鸥 bái zuǐ duān fèng tóu yàn ōu (bird species of China) sandwich tern (Thalasseus sandvicensis)


<< back to the home page