English to Chinese Dictionary

Search:

甲亢 jiǎ kàng hyperthyroidism / abbr. for 甲狀腺功能亢進|甲状腺功能亢进[jia3 zhuang4 xian4 gong1 neng2 kang4 jin4]
甲状腺功能亢进 jiǎ zhuàng xiàn gōng néng kàng jìn hyperthyroidism / abbr. to 甲亢[jia3 kang4]


<< back to the home page