English to Chinese Dictionary

Search:

生命征象 shēng mìng zhēng xiàng see 生命體徵|生命体征[sheng1 ming4 ti3 zheng1]
生命迹象 shēng mìng xiàng see 生命體徵|生命体征[sheng1 ming4 ti3 zheng1]
生命体征 shēng mìng zhēng vital signs


<< back to the home page