English to Chinese Dictionary

Search:

niè to blacken / abbr. for 涅槃[nie4 pan2]
涅槃 niè pán nirvana (Buddhism)
涅磐 niè pán variant of 涅槃[nie4 pan2]


<< back to the home page