English to Chinese Dictionary

Search:

泸水县 shuǐ xiàn Lushui county in Nujiang Lisu autonomous prefecture 怒江傈僳族自治州[Nu4 jiang1 Li4 su4 zu2 zi4 zhi4 zhou1] in northwest Yunnan


<< back to the home page