English to Chinese Dictionary

Search:

女书 shū nüshu writing, a phonetic syllabary for Yao ethnic group 瑤族|瑶族[Yao2 zu2] dialect designed and used by women in Jiangyong county 江永縣|江永县[Jiang1 yong3 xian4] in southern Hunan
江永县 Jiāng yǒng xiàn Jiangyong county in Yongzhou 永州[Yong3 zhou1], Hunan


<< back to the home page