English to Chinese Dictionary

Search:

江北 Jiāng běi Jiangbei, a district of Chongqing 重慶|重庆[Chong2qing4] / Chongqing's main airport / Jiangbei, a district of Ningbo City 寧波市|宁波市[Ning2bo1 Shi4], Zhejiang


<< back to the home page