English to Chinese Dictionary

Search:

永康 Yǒng kāng Yongkang, county-level city in Jinhua 金華|金华[Jin1 hua2], Zhejiang / Yungkang city in Tainan county 台南縣|台南县[Tai2 nan2 xian4], Taiwan


<< back to the home page