English to Chinese Dictionary

Search:

永定 Yǒng dìng Yongding county level city in Longyan 龍岩|龙岩, Fujian / Yongding district of Zhangjiajie city 張家界市|张家界市[Zhang1 jia1 jie4 shi4], Hunan


<< back to the home page