English to Chinese Dictionary

Search:

死乞白赖 qi bái lài to pester someone again and again
死气白赖 qi bái lài variant of 死乞白賴|死乞白赖[si3 qi5 bai2 lai4]


<< back to the home page