English to Chinese Dictionary

Search:

武王伐纣 wáng Zhòu King Wu of Zhou 周武王[Zhou1 Wu3 wang2] overthrows tyrant Zhou of Shang 商紂王|商纣王[Shang1 Zhou4 wang2]


<< back to the home page