English to Chinese Dictionary

Search:

溪湖 Xihu, a district of Benxi 本溪市[Ben3xi1 Shi4], Liaoning / Xihu Township in Changhua County 彰化縣|彰化县[Zhang1hua4 Xian4], Taiwan
平山 Píng shān Pingshan, a county in Shijiazhuang 石家莊|石家庄[Shi2jia1zhuang1], Hebei / Pingshan, a district of Benxi 本溪市[Ben3xi1 Shi4], Liaoning
桓仁 Huán rén Huanren Manchu Autonomous County in Benxi 本溪市[Ben3xi1 Shi4], Liaoning
本溪满族自治县 Běn Mǎn zhì xiàn Benxi Manchu Autonomous County in Benxi 本溪市[Ben3xi1 Shi4], Liaoning
明山 Míng shān Mingshan, a district of Benxi 本溪市[Ben3xi1 Shi4], Liaoning
南芬 Nán fēn Nanfen, a district of Benxi 本溪市[Ben3xi1 Shi4], Liaoning
本溪市 Běn Shì Benxi, a prefecture-level city in Liaoning 遼寧省|辽宁省[Liao2ning2 Sheng3] in northeast China
南芬区 Nán fēn Nanfen, a district of Benxi 本溪市[Ben3xi1 Shi4], Liaoning
平山区 Píng shān Pingshan, a district of Benxi 本溪市[Ben3xi1 Shi4], Liaoning
明山区 Míng shān Mingshan, a district of Benxi 本溪市[Ben3xi1 Shi4], Liaoning
桓仁满族自治县 Huán rén Mǎn zhì xiàn Huanren Manchu Autonomous County in Benxi 本溪市[Ben3xi1 Shi4], Liaoning
溪湖区 Xihu, a district of Benxi 本溪市[Ben3xi1 Shi4], Liaoning


<< back to the home page