English to Chinese Dictionary

Search:

朝中社 Cháo zhōng shè abbr. for 朝鮮中央通訊社|朝鲜中央通讯社[Chao2 xian3 Zhong1 yang1 Tong1 xun4 she4]
朝鲜中央通讯社 Cháo xiǎn Zhōng yāng Tōng xùn shè North Korean Central News Agency (KCNA) / abbr. to 朝中社[Chao2 zhong1 she4]


<< back to the home page