English to Chinese Dictionary

Search:

景谷傣族彝族自治县 Jǐng Dǎi zhì xiàn Jinggu Dai and Yi autonomous county in Pu'er 普洱[Pu3 er3], Yunnan


<< back to the home page