English to Chinese Dictionary

Search:

慢慢吃 màn màn chī Enjoy your meal! / Bon appetit!
慢用 màn yòng same as 慢慢吃[man4 man4 chi1]


<< back to the home page