English to Chinese Dictionary

Search:

惩恶扬善 chéng è yáng shàn to uphold virtue and condemn evil (idiom)
惩恶劝善 chéng è quàn shàn see 懲惡揚善|惩恶扬善[cheng2 e4 yang2 shan4]


<< back to the home page