English to Chinese Dictionary

Search:

恶性疟原虫 è xìng nüè yuán chóng plasmodium falciparum (malaria parasite)


<< back to the home page