English to Chinese Dictionary

Search:

恩施 Ēn shī Enshi prefecture-level city in southwest Hubei, capital of Enshi Tujia and Miao Autonomous Prefecture 恩施土家族苗族自治州[En1 shi1 Tu3 jia1 zu2 Miao2 zu2 Zi4 zhi4 zhou1]


<< back to the home page