English to Chinese Dictionary

Search:

德格县 xiàn Dêgê county (Tibetan: sde dge rdzong) in Garze Tibetan autonomous prefecture 甘孜藏族自治州[Gan1 zi1 Zang4 zu2 zi4 zhi4 zhou1], Sichuan (formerly in Kham province of Tibet)


<< back to the home page