English to Chinese Dictionary

Search:

延边 Yán biān Yanbian Korean Autonomous Prefecture 延邊朝鮮族自治州|延边朝鲜族自治州[Yan2 bian1 Chao2 xian3 zu2 Zi4 zhi4 zhou1] in Jilin province 吉林省[Ji2 lin2 Sheng3] in northeast China, capital Yanji city 延吉市[Yan2 ji2 Shi4]
延边州 Yán biān zhōu Yanbian Korean Autonomous Prefecture 延邊朝鮮族自治州|延边朝鲜族自治州[Yan2 bian1 Chao2 xian3 zu2 Zi4 zhi4 zhou1] in Jilin province 吉林省[Ji2 lin2 Sheng3] in northeast China, capital Yanji city 延吉市[Yan2 ji2 Shi4]
延边朝鲜族自治州 Yán biān Cháo xiǎn zhì zhōu Yanbian Korean Autonomous Prefecture in Jilin province 吉林省[Ji2 lin2 Sheng3] in northeast China, capital Yanji City 延吉市[Yan2 ji2 Shi4]
延边地区 Yán biān Yanbian Korean Autonomous Prefecture 延邊朝鮮族自治州|延边朝鲜族自治州[Yan2 bian1 Chao2 xian3 zu2 Zi4 zhi4 zhou1] in Jilin province 吉林省[Ji2 lin2 Sheng3] in northeast China, capital Yanji city 延吉市[Yan2 ji2 Shi4]
延吉市 Yán Shì Yanji county level city, capital of Yanbian Korean Autonomous Prefecture 延邊朝鮮族自治州|延边朝鲜族自治州[Yan2 bian1 Chao2 xian3 zu2 Zi4 zhi4 zhou1], Jilin


<< back to the home page