English to Chinese Dictionary

Search:

常住论 cháng zhù lùn eternalism (permanence of soul, Sanskrit śāśvata-vāda)


<< back to the home page