English to Chinese Dictionary

Search:

大红灯笼高高挂 hóng Dēng lóng Gāo gāo Guà Raise the Red Lantern (1991), movie by Zhang Yimou 張藝謀|张艺谋[Zhang1 Yi4 mou2]


<< back to the home page