English to Chinese Dictionary

Search:

商丘市 Shāng qiū shì Shangqiu prefecture level city in Henan
睢阳区 Suī yáng Suiyang district of Shangqiu city 商丘市[Shang1 qiu1 shi4], Henan
梁园 Liáng yuán Liangyuan district of Shangqiu city 商丘市[Shang1 qiu1 shi4], Henan
睢阳 Suī yáng Suiyang district of Shangqiu city 商丘市[Shang1 qiu1 shi4], Henan
梁园区 Liáng yuán Liangyuan district of Shangqiu city 商丘市[Shang1 qiu1 shi4], Henan


<< back to the home page