English to Chinese Dictionary

Search:

吹箫 chuī xiāo to play the xiao 簫|箫[xiao1] (mouth organ) / to beg while playing pipes; cf politician Wu Zixu 伍子胥[Wu3 Zi3 xu1], c. 520 BC destitute refugee in Wu town, 吳市吹簫|吴市吹箫[Wu2 shi4 chui1 xiao1] / to busk / virtuoso piper wins a beauty, cf 玉人吹簫|玉人吹箫[yu4 ren2 chui1 xiao1] / (slang) fellatio / blowjob
吴市吹箫 shì chuī xiāo to beg while playing the xiao 簫|箫[xiao1] (mouth organ) / cf Wu Zixu 伍子胥[Wu3 Zi3 xu1], destitute refugee from Chu 楚[Chu3], busked in Wu town c. 520 BC, then became a powerful politician
伍子胥 Wu Zixu (-484 BC), powerful politician in Wu / famous as destitute refugee begging in Wu town, cf 吳市吹簫|吴市吹箫[Wu2 shi4 chui1 xiao1]


<< back to the home page