English to Chinese Dictionary

Search:

台海 Tái hǎi abbr. for 台灣海峽|台湾海峡, Taiwan Strait
台湾海峡 Tái wān Hǎi xiá Taiwan Strait


<< back to the home page