English to Chinese Dictionary

Search:

台湾海峡 Tái wān Hǎi xiá Taiwan Strait
台海 Tái hǎi abbr. for 台灣海峽|台湾海峡, Taiwan Strait


<< back to the home page