English to Chinese Dictionary

Search:

北汽 Běi Beijing Automobile Works (BAW) / abbr. for 北京汽車製造廠有限公司|北京汽车制造厂有限公司[Bei3 jing1 Qi4 che1 Zhi4 zao4 chang3 You3 xian4 Gong1 si1]
北京汽车制造厂有限公司 Běi jīng chē Zhì zào chǎng Yǒu xiàn Gōng Beijing Automobile Works (BAW)


<< back to the home page