English to Chinese Dictionary

Search:

功能性磁共振成像 gōng néng xìng gòng zhèn chéng xiàng functional magnetic resonance imaging (fMRI)


<< back to the home page