English to Chinese Dictionary

Search:

共青团 Gòng qīng tuán the Communist Youth League, abbr. for 共產主義青年團|共产主义青年团[Gong4 chan3 zhu3 yi4 Qing1 nian2 tuan2]
共产主义青年团 Gòng chǎn zhǔ Qīng nián tuán the Communist Youth League


<< back to the home page