English to Chinese Dictionary

Search:

顾恺之 Kǎi zhī Gu Kaizhi or Ku K'aichih (346-407), famous painter of Eastern Jin dynasty, one of the Four Great Painters of the Six Dynasties 六朝四大家
张僧繇 Zhāng Sēng yóu Zhang Sengyou (active c. 490-540), one of the Four Great Painters of the Six Dynasties 六朝四大家
陆探微 Tàn wēi Lu Tanwei (active c. 450-490), one of the Four Great Painters of the Six Dynasties 六朝四大家
曹不兴 Cáo xīng Cao Buxing or Ts'ao Pu-hsing (active c. 210-250), famous semilegendary painter, one of the Four Great Painters of the Six Dynasties 六朝四大家
六朝四大家 Liù Cháo jiā Four Great Painters of the Six Dynasties, namely: Cao Buxing 曹不興|曹不兴[Cao2 Bu4 xing1], Gu Kaizhi 顧愷之|顾恺之[Gu4 Kai3 zhi1], Lu Tanwei 陸探微|陆探微[Lu4 Tan4 wei1] and Zhang Sengyou 張僧繇|张僧繇[Zhang1 Seng1 you2]


<< back to the home page